Varukorg (0) Varukorg (0)

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Internet

Gäller från: 1 augusti 2008

Senaste uppdatering: 20 november 2014

Syftet med integritetspolicyn
Denna webbplats (ostomysecrets.se) ägs och drivs av ConvaTec Inc. på uppdrag av ConvaTec-koncernen som innefattar ConvaTec Healthcare D S.a.r.l. (och alla dess direkta och indirekta dotterbolag), Unomedical a/s (och alla dess direkta och indirekta dotterbolag), Boston Medical Device Inc. (och alla dess direkta och indirekta dotterbolag) och Amcare Limited (och alla dess direkta och indirekta dotterbolag), i fortsättningen “vi”.   Integritetspolicyn gäller för alla våra webbplatser, men vissa webbplatser kan kräva särskilda regler för när uppgifter får lämnas ut. I sådana fall publicerar vi tillägg till integritetspolicyn i förhållande till den insamlade informationen. Kontrollera att du har tillgång till den integritetspolicy som gäller för den webbplats du besöker.

Vi respekterar våra besökares integritet och är medvetna om att uppgifter om dig, din hälsa och din hälsovård är känsliga. Om inte annat anges i integritetspolicyn kommer vi inte att sälja, hyra ut eller skänka bort dina personuppgifter till obehöriga tredje parter utan din tillåtelse. Vi har utarbetat integritetspolicyn för att informera om våra rutiner för insamling, användning och röjande av uppgifter som du lämnar när du besöker webbplatsen.

Vi uppmanar dig att läsa igenom integritetspolicyn innan du använder webbplatsen eller lämnar några uppgifter. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du förstår och godkänner villkoren i integritetspolicyn för Internet.

Information som användare lämnar frivilligt
Du kan besöka stora delar av webbplatsen utan att berätta vem du är och utan att lämna några andra personliga uppgifter. Vi samlar dock in två slags uppgifter från dig: (A) Personuppgifter och (B) Uppgifter som inte identifierar dig som person. Du är medveten om och godtar att ingen relation uppkommer mellan dig och oss när du lämnar dina uppgifter till webbplatsen, och vi har inga skyldigheter gentemot dig vad gäller uppgifterna utöver vad som framgår av denna policy.

Personuppgifter
"Personuppgifter" är uppgifter som identifierar dig personligen, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och företagsnamn. Vi samlar in och lagrar de personuppgifter som du har lämnat till oss. Några exempel på hur vi kan samla in dina personuppgifter:

Ovanstående lista är exempel på personuppgifter som vi kan samla in. Tid efter annan kan vi inhämta personuppgifter från dig även på andra sätt. Om du inte vill att vi samlar in dina personuppgifter ska du inte lämna dem till oss. Vi kommer att tala om för dig hur vi tänker använda uppgifterna innan vi samlar in dem. Om du inte vill att vi använder uppgifterna för andra ändamål än att uppfylla dina beställningar och önskemål, så respekterar vi det. Vi registrerar dina produktintressen och de köp du gör online eller på telefon.

Uppgifter som inte identifierar dig som person
“Uppgifter som inte identifierar dig som person” är information som håller dig anonym. Vi kan till exempel studera användarnas demografiska data, intressen och beteende utifrån information vi får genom loggfilerna i våra servrar eller genom enkäter. Denna information använder vi för att kunna ge dig bättre service. Alla uppgifter sammanställs och analyseras i aggregerad form. De flesta webbläsare kan ställas in så att de meddelar dig om du får en cookie, och du kan också blockera cookies. Tänk på att om du stänger av cookies och spårning i webbläsaren kan det hända att du inte kan utnyttja alla de användaranpassade funktionerna på webbplatsen.

Vi kan också samla in uppgifter som inte identifierar dig personligen för att skräddarsy din upplevelse av besöket på webbplatsen, uppfylla dina önskemål om information och förbättra våra tjänster.   Vi kan vidarebefordra uppgifter som inte identifierar dig som person till tredje parter. Vi kan till exempel informera tredje parter om antalet användare av vår webbplats och vilka aktiviteter de utför när de befinner sig där. Vi kan också lämna tillförlitliga partner allmän information om våra användare och besökare.

Information som du lämnar oss och som inte är personligt identifierbar, såsom frågor, kommentarer, idéer eller förslag, betraktar vi inte som konfidentiell. Sådan information har vi rätt att efter eget övervägande dela med oss av på vilket sätt och i vilket syfte som helst. Om du inte vill att vi samlar in uppgifter som inte identifierar dig som person ska du inte besöka vår webbplats eller lämna oss uppgifterna.

Användning och röjande av personuppgifter som du lämnar frivilligt
Vi kan dela med oss av eller lämna ut dina personuppgifter i följande fall:

Vi använder inte dina personuppgifter och lämnar inte ut dem till tredje part utom under de förutsättningar som vi anger i integritetspolicyn eller när vi ber dig lämna uppgifterna. Enligt avsnittet Överföring av kontroll nedan kan vi dessutom överföra dina personuppgifter till befintliga eller potentiella parter vid en eventuell omorganisation eller avyttring av en verksamhet eller verksamhetsgren, i sin helhet eller delvis, utan att inhämta ditt samtycke eller meddela dig i förväg. I sådana fall inhämtar vi skriftliga försäkringar att personuppgifter som lämnats genom webbplatsen förblir vederbörligt skyddade.

Om du lämnar personuppgifter till oss samtycker du också till att vi tar kontakt med dig på olika sätt, t.ex. brev , telefon eller e-post, för att ge dig information som vi tror är av intresse.   På grund av ConvTec-koncernens internationella uppbyggnad kan vi dela dina uppgifter med ConvaTec-företag i länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), däribland USA. Om du inte vill att dina personuppgifter överförs på det sättet ska du inte lämna dessa uppgifter på webbplatsen. Du kan alltid tacka nej till att ta emot marknadsföringsinformation eller -samtal. Du kan läsa om hur du gör i avsnittet “Åtkomst, uppdatering och rättelse av personuppgifter”.

Användning och röjande av uppgifter som inte identifierar dig som person
Uppgifter som inte identifierar dig som person kan användas enligt ovan eller på andra lagliga sätt, inklusive att kombinera personuppgifter med uppgifter som inte identifierar dig personligen.

Åtkomst, uppdatering och rättelse av personuppgifter
Du kan kontakta oss för att uppdatera eller rätta de flesta personuppgifter du lämnar till oss på webbplatsen med undantag av den information som beskrivs nedan i avsnittet Tillsynskrav, eller för att säga upp nyhetsbrev och andra tjänster som du har beställt. Ring oss på telefon 020 – 21 22 22 och be att få tala med vår kundservice.

Säkerhet
Dina personuppgifter lagras i databaser hos ConvaTec eller våra tjänsteleverantörer. Flera av databaserna finns på servrar utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), bland annat i USA.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter som samlas in via webbplatsen och används i enlighet med denna integritetspolicy. Vi har infört vissa fysiska, elektroniska, avtalsenliga och administrativa skyddsåtgärder för att trygga säkerheten och integriteten i dina personuppgifter.

När du skriver in dina personuppgifter på våra webbplatser använder vi SSL-teknik (Secure Sockets Layer) för att skydda uppgifterna när de skickas till oss. För att kontrollera att du är uppkopplad till vår säkra server innan du skickar in uppgifter som rör din ekonomi kan du titta längst ner till vänster i webbläsaren. Om du ser en obruten nyckel eller ett låst hänglås (beroende på webbläsare) är SSL aktivt. För säkerhets skull kan du också kontrollera webbadressen i webbläsarens adressfält. Om du har kommit till en säker server har de första bokstäverna i adressen ändrats från "http" till "https".

Utöver tekniska skydd använder vi oss även av fysiska kontroller och rutiner för att skydda dina personuppgifter. Vi kan dock inte garantera att de ger fullständig säkerhet mot personer som försöker åsidosätta våra skyddsmekanismer eller fånga upp data som skickas över Internet.

Hur vi använder cookies och liknande tekniker

Användning av cookies
Vi kan lagra viss information i din dator med hjälp av så kallade "cookies" som skickas via din webbläsare. Cookies används för en rad ändamål, bland annat som inloggningshjälp (t.ex. för att komma ihåg ditt användarnamn om du registrerar dig eller loggar in), för att minnas vissa av dina personliga inställningar och hjälpa oss förstå hur webbplatsen används så vi kan förbättra den. I vissa fall hjälper informationen oss att skräddarsy innehållet efter dina intressen eller så vi slipper be om samma information nästa gång du besöker webbplatsen. Cookies från våra webbplatser används bara av våra egna webbplatser. Du kan inaktivera eller begränsa användningen av cookies enligt anvisningar i din webbläsare. Tänk dock på att om du gör det kan det hända att visa sidor på webbplatsen inte fungerar som de ska. Läs mer om cookies i vår cookiepolicy här.

Webbsignaler
En webbsignal är en genomskinlig GIF-bild (Graphics Interchange Format) eller en pixeltagg som företag lägger på sina webbplatser för att låta ett annons- eller publikundersökningsföretag hjälpa dem analysera reklamkampanjer och besökarnas användning av webbplatsen. Vi använder webbsignaler på några av våra webbplatser. Om inte annat anges i webbplatsens integritetspolicy kommer vi inte att sälja, hyra ut eller skänka bort dina personuppgifter till obehöriga tredje parter utan din tillåtelse.

Loggning av webbplatsen och IP-adresser
Med eller utan cookies håller webbplatsen reda på användardata som t.ex. var en sidbegäran kommer ifrån (dvs. IP-adress, domännamn), datum och klockslag för begäran, refererande webbplats (eventuellt) och andra URL-parametrar (t.ex. sökkriterier). Vi använder dessa uppgifter för att bättre förstå webbplatsanvändningen generellt och för att ta reda på vilka delar av webbplatsen som användarna uppskattar mest (t.ex. utifrån antal besök i de sektionerna). Informationen sparas i loggfiler och används av oss för statistikredovisning.

Överföring av kontroll
Det kan uppstå situationer när vi beslutar att omorganisera eller avyttra hela eller delar av verksamheten eller en verksamhetsgren, inklusive våra informationsdatabaser och webbplatser, genom försäljning, avyttring, sammanslagning, förvärv eller överlåtelse av annat slag. I dessa fall kan personuppgifter delas, säljas, överföras, hyras ut, licensieras eller på annat sätt överlåtas eller göras tillgängliga av oss eller på våra vägnar till faktiska eller potentiella parter i och i samband med den planerade transaktionen (utan att inhämta ditt samtycke eller meddela dig i förväg). I sådana fall inhämtar vi skriftliga försäkringar att personuppgifter som lämnats genom webbplatsen förblir vederbörligt skyddade.

Tillsynskrav
Om du kontaktar oss angående din erfarenhet av någon av våra produkter kan vi använda de uppgifter du lämnar i våra rapporter till amerikanska läkemedelsverket eller tillsynsmyndigheter i andra länder samt enligt andra lagstiftningskrav eller revisionskrav från myndigheter. Vi kan också använda uppgifterna för att kontakta vårdspersonal för att följa upp en oväntad händelse i samband med användningen av någon av våra produkter. Det kan finnas juridiska hinder för oss att på din begäran ändra eller ta bort personuppgifter som lämnats till oss av en yrkesverksam person i hälsovården eller en konsument angående biverkningar eller negativa reaktioner mot medicin, läkemedelsprodukter eller medicintekniska produkter.

Bekämpning av brott
I vissa sällsynta fall kan vi genom domstolsbeslut, som ett led i en tillsynsprocess eller på annat sätt enligt lag, bli tvungna att lämna ut personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, domstolar eller tillsynsmyndigheter. Vi lämnar ut dessa uppgifter till de behöriga myndigheterna samtidigt som vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgiftsmottagaren är medveten om personuppgifternas känsliga karaktär.

Integritetspolicy för länkade webbplatser
Som en service till våra besökare innehåller vår webbplats länkar till andra webbplatser som kan erbjuda nyttig information. Vår integritetspolicy gäller inte för din användning av dessa webbplatser. Innan du använder länkade webbplatser bör du läsa igenom deras integritetspolicy så du vet hur de använder och skyddar personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn
Vi kan när som helst göra ändringar i integritetspolicyn genom att uppdatera detta inlägg. Ändringarna är bindande för dig, och du bör därför regelbundet besöka denna sida för att kontrollera den senaste lydelsen av policyn.

Barns integritet på nätet
Vår webbplats är inte avsedd för barn under 13 år. Ingen som är under 13 år får lämna några personuppgifter till eller på webbplatsen. Vi samlar inte medvetet in information om barn under 13 år. Om du är under 13 år får du inte använda eller lämna någon information på webbplatsen genom någon av dess funktioner eller registrera dig på webbplatsen, använda någon interaktiv tjänst eller offentlig kommentarsfunktion på webbplatsen eller lämna någon information om dig själv till oss, inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller skärmnamn/användarnamn som du använder. Om vi får reda på att vi samlat in eller tagit emot personuppgifter från ett barn under 13 år utan vårdnadshavares samtycke raderar vi uppgifterna. Om du tror att vi har information från eller om ett barn under 13 år, ring oss på tel 020 – 21 22 22 och fråga efter vår kundservice.

Frågor
Om du har frågor om denna integritetspolicy för Internet eller har andra synpunkter om integritet på webbplatsen, ring till 020-21 22 22 och fråga efter vår kundservice.

© 2014 ConvaTec Inc.